Mar. 15, 2019

Mit jelent magyarnak lenni? Írók, költők, művészek, a hazáról!

Mit jelent nekem a magyarságom? Miért vagyok magyar?

Először is azért, mert a nemzetség, amelybe Isten rendelt, a földi életem vára, otthona. Ide láncol az igazság és a sors. NEM véletlenül születtem ide, itt van dolgom, küldetésem, feladatom, amit magyar emberként, magyar földön, a Magyar Nemzet tagjaként, magyar családban kell megoldanom. Ha elszakítom ezt a láncot, olyanná válok, mint a hulló falevél, amit a szelek visznek magukkal, s elveszek valahol a feledés sarában.

Amikor magyarokká lettünk nem szabad választásunkból lettünk magyarokká, ezt így kaptuk Istentől, létünknek, sorsunknak alkotórészeként. A magyarságot pedig legyen az sors, küldetés vagy AMOR FATI végzetszerűség, szeretnünk kell, mint Isten legnagyobb ajándékát. Szeretnünk kell mindazt, amit ez a nép ezen a földön alkotott, a történelmét, a nyelvét a művészetét, egész művelődését. Igent kell mondanunk erre az eleve elrendelésre, s alázatosan, de határozottan kell vállalnunk minden következményét, még ha néha fáj is.

Semmi sem történik véletlenül. Életünkben, minden mindennel összefügg. A család, tükörképe nemzetünknek, és ha a családon belül viszály, veszekedés, egyet nem értés van, ez kihatással van a nemzet egészére is. Ha ennek az összefüggéseit megértjük, megérthetjük, a magyarságunk lényegét és talán egyszer végre, létrejöhet az egységes magyarság. De addig is  „26.) Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél. Sorsotok is egy - közös.” (Jézus evangéliuma)

Ámen!

Szabó Marianna

 

Most pedig nézzük, hogy mit gondolnak írók, művészek, a hazáról és a hazaszeretetről?

 

"Nem cselszövény szerezte e hazát,

E hazáért nem csalni - tenni kell!"

Vajda János

 

"Otthona sokfelé lehet az embernek, hazája csak egy van."

Popper Péter

 

"Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,

Csak magyar földön és csak magyarul;

Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,

Jobb is, ha szárnyam már most porba hull;

De ezt a lelket itt hagyom örökbe,

S ez ott vijjog majd Kárpát havasán

És belesírom minden ősi rögbe:

El innen, rablók - ez az én hazám!"

Sajó Sándor

 

"Miért, hogy idegenben, valahányszor gyermeket magyarul beszélni

hallok, leküzdhetetlen szomorúság ejt meg, s gyorsan odébb kell

sietnem, valamelyik elhagyott mellékútra, hogy letöröljem s

elrejtsem az idegenek elől kicsorduló könnyeimet?"

Márai Sándor

 

"A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a

magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése

mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla,

mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer

megmordulnak."

Gárdonyi Géza

 

"A magyarságban nem tudom hogy honnan van ez az erő, a

magyarság eltaposhatatlan. Ez több évszázados tapasztalat. A

magyar nem birkanép, hanem hihetetlenül türelmes és rugalmas.

Megtanult alkalmazkodni az idegen érdekek kijátszásához."

Makovecz Imre

 

"Csak felejteni nem szabad... Mondd meg magyari népemnek...

Csak felejteni nem... Azt, hogy Öregisten magyarnak teremtett."

M. Katona Ilona

 

"A szellem erősebb, mint az anyag, a lélek erősebb, mint a test,

és a leghatalmasabb erő a világon a hazaszeretet."

 

"Az a nemzet, amelyik elfeledi múltját, annak ingatag a jelene és

bizonytalan a jövője. Aki nem tudja, honnan jött, az nem tudja

meghatározni azt sem, hogy hová tart. Akinek nincs öntudata,

emberi méltóságtudata, az a legkiszolgáltatottabb."

Kiss Dénes

 

"A magyar a Tudást, mint Szakrális Égi Tant vivők közösségének a

neve. A magyarság nem faji kérdés: lélekminőség és jellem."

 

"E hármas szín a lelkemen ragyog,

Számomra nincs szebb ezen a világon;

E lobogót én, mert magyar vagyok,

Hűséggel védem, szeretettel áldom."

 

"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot

Csak elfajult kor hős elődöket

A lelkes eljár ősei sírlakához,

S gyújt régi fénynél új szövétneket.

S ha a jelennek halványul sugára:

A régi fény ragyogjon fel honára!"

Garay János

 

"Egy nép történelme erkölcsi vagyon, amit minden hű fia

gyarapítani törekszik."

dr. Padányi Viktor

 

"Magyar szív,

mely a magyar emberben dobog.

Magyar vér,

mely a magyarok ereiben csorog.

Magyar a hit,

mely boldogabb jövőt ad.

A jó drága magyar szív,

hatalmas erőt adj!"

 

"Tudjátok-e, mi a haza?

Erdő, mező, berek, liget,

A mormoló habok közül

Ránk mosolygó tündérsziget,

Kárpátoknak büszke bérce.

A Tisza és Duna tája,

Minden kicsi rögöcske.

Árpád vére hullott rája.

- Bárhová visz szerencsétek,

Ezt a hazát szeressétek!"

Pósa Lajos

 

"Mert ideszülettél így

hát itt maradsz

a világra mely körülvesz

csak magyarul van szavad."

Böröndi Lajos

 

"Mindenkinek megvan a maga Trianonja, Erdélye, lecsatolt, elvett,

elvesztett nemzetrésze, de ez sovány vigasz (...). Minden

történelmi adat, minden háború, minden békekötés, minden

elvesztett és megnyert ügy mögött, és minden centiméter

kiigazított határ mellett emberek vannak. Emberek, akik élni

szeretnének, és azt akarják, hogy egyszer majd a szülőhazájuk

földje fogadja be őket."

Mérey Katalin

 

"Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát! Ma a világpolgárság a

divat, de te ne hódolj e divatnak. Inkább légy "vad magyar",

mint "szelíd hazafi". Mennél jobban szaporodnak a szelíd

hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra."

Benedek Elek

 

"Az igazi honvágyat igazi hazánk után meg kell őriznünk, hogy ezt

semmi és senki ne tudja kioltani vagy megrontani bennünk.

A seb el van mérgesedve, melyet hazulról hoztam. A szív

kitépetett termő földéből, de gyökerei bennszakadtak. Nappal

gondolataim viszik lelkemet haza, éjjel álmaim. Nem élünk, csak

hervadunk e földbe átültetve. Felfogadtuk, hogy feledni fogunk

mindent s azon vesszük észre magunkat, hogy megloptuk

lelkünket, hírlapokban csak azt olvassuk, a mi hazánkról beszél,

ajkainkra önkénytelen jönnek a Kárpátok alatti melódiák, és

azután úgy nyomja valami a szívet, mint a ki nem sírhatott könny.

Nincs betegség a miénkhez hasonló. Nem gyógyulunk."

Jókai Mór

 

"Az embernek lehet vitája az anyjával. De az anyját nem

árulhatja el sohasem. Én mindig utáltam azokat, akik áruba

bocsátották az anyjukat. Az én anyám a szülőföldem."

Berkesi András

 

"Nem lehet más igényem, csak hogy a művészet és a magyar hon

jóakaratú, buzgó szolgája legyek."

Liszt Ferenc

 

"Az ember nem szökhet meg a hazájából, mint ahogy ők tették.

Hiába gyűlölöd a kormányt vagy a rendszert, az embereket, a

saját népedet nem tudod meggyűlölni. A hazád mindig a hazád

marad. Örökké.

Légy hidegvérű. Hát mi érdeme van arra e nemzetnek, hogy

szeresd, hogy hozzá tartozó légy? Históriája más népnek is van,

nagyobb is talán, mint nekünk - jövője fényesebb akárhánynak -

gazdagabb valamennyi. S mi az a honszeretet? Lelki gyöngeség,

költői rajongás, gyermeki ösztön. Ha kérdeni találja benned

valami titkos érzelem: nem látod-e ez ismerős rónákat, miknek

virágait is név szerint ismered? nem andalog-e emléked azon ház

küszöbén, hol gyermekéveidet eljátszottad? nem csengnek-e

füledbe azon ismerős dallamok, mik a mezők virágaival együtt

teremnek? nem jelennek-e meg álmaidban mindazok arcai, a kiket

szerettél? nem alszol-e csendesen, azt tudva, hogy fejed

szülöttefölded keblén pihen? nem száll-e szívedbe büszkeség, ha

a múltakra gondolsz s nem dagad-e önérzettől, ha a jövőre

nézesz? s mindezeket magaddal fogod-e vihetni? a délibábos

rónákat, az ismerős hajlékot, az édes dallamot, a kedves

arcokat, az emléket és a reményt, mely a nemzet éltéhez van

kötve? - utasítsd ki ez érzelmet szívedből s hitesd el magaddal,

hogy elég nagy a világ, hogy az emberek mindenütt egyenlők s

hogy az mindegy az emberiségre nézve, akár van magyar nemzet

a világon, akár nincs?"

Jókai Mór

 

"Én magyar ember vagyok, én minden megszállót kint akarok látni

ebből az országból!"

Szilvási Lajos

 

"Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban,

mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az

egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az

országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi

keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a

Kordillerrákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a más hegyei azok,

nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs

békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én

hegyeimet!"

Wass Albert

 

"Én Árpád népéből jöttem,

piros meg fehér csík legyen mögöttem.

Én magyar anyától születtem

magyar földre, magyar kenyeret ettem."

Fanka Deli

 

"Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország,

Gyönyörűbb, mint a nagyvilág.

Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó, szép orcád.

Táltos paripákon odaszállunk, haza hí´ fű, fa, lomb, virág.

Úgy sír a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország."

Kulinyi Ernő

 

"Kelet hatalma a mi domború mellkasunkon tört meg,

Nyugat civilizációja széles hátunk mögött indult virágzásnak."

Prohászka Ottokár

 

"Igazán

csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.

Magaddal is csak itt bírhatsz,

óh lélek! Ez a hazám."

József Attila

 

"Minden hazában vannak füvek és fák, hegyek és völgyek, folyók

és tavak, városok és falvak, amelyek sohasem szöknek meg. A

fákhoz és füvekhez, a hegyekhez és völgyekhez, a folyókhoz és

tavakhoz, a városokhoz és falvakhoz emberek is tartoznak, akik

vállalják sorsukat. Ez a rendeltetésük. Ebből az országból már

sokan megszöktek. Mégis egyre többen leszünk. Te is

megszökhetsz. Akkor is többen leszünk."

Berkesi András

 

"Egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két

kézzel tépi ki önnön gyökereit!"

Fonyódi Tibor

 

"Magad légy elsőbben a szíved szerint, meg szavadban is igaz

magyar."

M. Katona Ilona

 

"Ha a föld isten kalapja,

Hazánk a bokréta rajta!"

Petőfi Sándor

 

- Hadak útja... szép neve van - álmélkodott Lackó.

- A magyarok Csillagösvénynek is híjják. Úgy tartják, minden

hős, ki a hazáért adja életét, annak hídján tér meg a magyarok

istenéhez.

- Egyszer te is meghalsz, apám?

- Egészen biztosan.

- Akkor te is végigmész a Csillagösvény hídján?

- Remélem, fiam. S egy napon, remélem, majd csak nagyon soká,

te magad is végigmész azon. De oda csak az léphet be, ki

kiérdemelte azt.

- S hogyan lehet?

- Méltón élni, s hősként halni.

Bán Mór

 

"Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a

haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint Isten

szolgálata."

Hunyadi Mátyás

 

"Jaj az egész nemzetnek, harcos magyari ősök ivadékainak, ha

kihalásra ítéltettünk. Koppány meg a többi után minket is

kipusztítanak, nem fegyverrel, hanem annál sokkal rosszabbat

tesznek: magyariak lelkét lopják meg lassan, alattomosan.

Hosszú, kínos haldoklásra akarnak kárhoztatni."

M. Katona Ilona

 

"A leghordozhatóbb haza kétségtelenül az anyanyelv."

Lászlóffy Aladár

 

"Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek,

ma üres lenne ez az ország."

Wass Albert

 

"Szellemi hazádtól nem szabad elszakadni, mert úgy jársz, mint a

folyó, mely elszakad a forrástól: kiapadsz."

Müller Péter

 

"Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!

Szép Magyarországot nem pótolja semmi!"

 

"Magyarnak születtem, magyar is maradok,

A hazáért élek, ha kell, meg is halok!

Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,

Koporsóm fáját is magyar föld növelje!"

Pósa Lajos

 

"Magyarnak születtem. Szeretem e földet

Büszke szegénységben, bús gyönyörrel én;

Más nemzet gyermeke gúnyos nyelvet ölthet, -

Nincs hivatás, szentebb, e föld kerekén!

Boldogabb nép sarja kicsinyelve szánhat, -

Ezt a csodás érzést hogy is értené!

Óh de honszerelmem gyűlöletre lázad,

Ha rút árulás tör idegen felé..."

Sajó Sándor

 

"Egy katonaember számára nincs szebb annál, ha az életét

áldozhatja a hazájáért.

A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldére. Ha nem

vágyakozna, nem térne vissza. (...) Az ember is csak egy helyen

van otthon, másutt mindenütt idegen."

Gárdonyi Géza

 

"Magyar vagyok. Természetem komoly,

Mint hegedűink első hangjai;

Ajkamra fel-felröppen a mosoly,

De nevetésem ritkán hallani.

Ha az öröm legjobban festi képem:

Magas kedvemben sírva fakadok;

De arcom víg a bánat idejében,

Mert nem akarom, hogy sajnáljatok."

Petőfi Sándor

 

"Itt pillantottam meg a napvilágot, s mindenemet neki köszönöm."

Sylvester János

 

"A hazafiság a hited, hogy ez az ország különb mindegyiknél, mert

te ide születtél."

 

"Magyarnak lenni: tudod mit jelent?

Küzdelmet, fájót, véges végtelent.

Születni nagynak, bajban büszke hősnek,

De döntő harcra nem elég erősnek."

Sajó Sándor

 

"Rossz időket érünk,

Rossz csillagok járnak.

Isten ója nagy csapástól

Mi magyar hazánkat! -"

Arany János

 

"Ki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít."

Kölcsey Ferenc

 

"Hogy én a magyar színházat elhagyjam? A német színház minden

kincséért sem. Hazám nevelt, ő is temessen el."

Déryné Széppataki Róza

 

"Az én hazámban van minden, ami a szemnek kedves. Vannak égbe

nyúló bércei, tetejükön örök hóval, vannak csendes, paradicsomi

szépségű völgyei, titokzatos tengerszemekkel, rengeteg erdői,

bennük rég elmúlt, regényes lovagkor elomló várromjai. Vannak

száz meg száz mérföldre terjedő sík pusztaságai, hatalmas

folyamai, kristálytiszta patakjai. Földje megtermi a világ legjobb

búzáját, borát, s aranyat, ezüstöt és sót ásnak ki mélyéből...

Óh, de szép ország ez, asszonyom, ha csak egyszer látta volna,

soha el nem felejtené... (...) S a nép, mely benne lakik, épp oly

árva, mint én. Se testvére, se apja, se anyja, se rokona nincs

Európában. A nyelve elüt minden más nyelvtől, a dalai, a zenéje

egészen mások, mint a többi nemzetéi. Szomorú, mert sokat

szenvedett, és vad, szilaj, mert sokat harcolt. Vérével és

könnyeivel áztatta a földet, melyet hazájának nevez, azért oly

drága és kedves az neki... Nekem pedig, akinek senkije sincs a

világon, százszorosan drága ez a nagy árva: az én kis nemzetem,

az én édes, szeretett szülőföldem."

Rákosi Viktor

 

"Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is

elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália

legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón,

lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és

síkságain."

Széchenyi István

 

"Ott, ahol zúg az a négy folyó,

Ott, ahol szenvedni jó,

Ott, ahol kiömlött annyi drága vér,

Egy ezredévről mond mesét a szél.

Búg a kürt az ősi vár fokán,

Honvéd áll a Hargitán,

Erdély szent bércére zúgva száll,

Visszaszáll a magyar turulmadár."

Kiss Angyal Ernő

 

"Elvérzett a nemzet nagy Magyarországért,

Most sír, zokog a lelkünk hegyekért, rónákért.

Aki azt majd egyszer újra feltámasztja,

Áldja meg az Isten és minden magyar ajka."

Kárpátia

 

"Tud szeretni a magyar szív igazán,

Kit szeressen, ha nem téged, szép hazám."

Barna Izsó

 

"Nem mennék el más országba sehová a világon,

Jó időben, rossz ínségben ezt a hazát szolgálom!"

Barna Izsó

 

"Csak felejteni nem szabad... Mondd meg magyari népemnek...

Csak felejteni nem... Azt, hogy Öregisten magyarnak teremtett."

M. Katona Ilona

 

"Ha Isten nem áld meg, hát fohászkodj újból,

Határon innen és határon túlról,

Csupa rozsda lett már a fejünk felett a glória,

Csak te maradtál meg nekünk, drága Pannónia."

 

"S mégis, magyarnak számkivetve,

lelkem sikoltva megriad -

édes Hazám, fogadj szivedbe,

hadd legyek hűséges fiad!"

József Attila

 

"Minden magyar felelős minden magyarért."

Szabó Dezső

 

"Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát

mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt."

Kölcsey Ferenc

 

"Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott."

Arany János

 

"Minden becsületes szívnek legszentebb a hon."

Széchenyi István

 

"Az én hazám végtelen, nem csak a hegy, s az erdő.

Az én népem hatalmas. Egy haza van, nem kettő!"

Koltay Gergely

 

 

"Mondd el, mert ez világ csodája:

Egy szegény nép karácsonyfája

A Csendes Éjben égni kezdett -

És sokan vetnek most keresztet.

Földrészek népe nézi, nézi,

Egyik érti, másik nem érti.

Fejük csóválják, sok ez, soknak.

Imádkoznak vagy iszonyodnak,

Mert más lóg a fán, nem cukorkák:

Népek Krisztusa, Magyarország."

Márai Sándor

 

"Annak, aki jól ismeri Magyarország részeinek képét, tájainak

gazdagságát, városainak jellegét, a hazai föld szebb lesz,

tágasabb lesz, nagyobb lesz, tehát kedvesebb is lesz. Több

féltése és több terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz:

Magyarország. E több féltés és több terv, több védenivaló és

több alkotnivaló elemeiből tevődik össze az, amit a szó

legtisztább értelmében nevezhetünk hazafiságnak."

Szabó Zoltán

 

 

"Az ősi ház, az ősi föld éppoly elválaszthatatlan tőlünk, mint

testünk valamely tagja, mint lelkünk valamely része. Ha meg kell

válnunk tőle, nyomorékok vagyunk mindholtunkig."

Gárdonyi Géza

 

"Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

Tamási Áron

 

"Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!"

Kőrösi Csoma Sándor

 

"Szép virág a szűz lyány innepnapra kelve:

De legszebb virág a haza szent szerelme."

Arany János

 

"Mély a tenger és végtelen... De mélyebb szeretetem, mely

szülőhazámhoz fűz, és végtelenebb vágyódásom, mely a magyar

földre és s magyar nép körébe hazavonz!"

Horthy Miklós

 

"Én az elárvult szegény hazáért, e szabadságért vívó nemzetért

tűrni, tenni és ha kell, meghalni tudok."

Damjanich János

 

"Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám

szolgálatáért lángolt."

Vécsey Károly

 

"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső

szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé

legyen a szívük és a hazáé az életük."

Kiss Ernő

 

"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is

szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám,

tudom, megértik ezt a szolgálatot."

Aulich Lajos

 

"Szivet cseréljen az, aki hazát cserél!"

Tompa Mihály

 

 

"Soha, soha egy kis göröngyöt innen

Se vér, se alku, se pokol, se ég -

Akárhogy dúl most szent vetéseinkben

Idegen fajta, hitvány söpredék!

E száz maszlagtól részegült világon

Bennem, hitvallón, egy érzés sajog:

Magyar vagyok, a fajomat imádom,

És nem leszek más, - inkább meghalok!"

Sajó Sándor

 

"Hazám. Két magánhangzód azonos a halál magánhangzóival. Mert

halálos erő vagy, hazám, erő, mely nem bocsát el. Minden te

vagy, minden benned van. Megadom magam."

Márai Sándor

 

"E hármasszín a lelkemen ragyog,

Számomra nincs szebb ezen a világon;

E lobogót én, mert magyar vagyok,

Hűséggel védem, szeretettel áldom.

Sajó Sándor

Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem.

Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.

Sinkovits Imre

 

De túl minden bún, minden szenvedésen,

Önérzetünket nem feledve mégsem,

Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,

Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!

Sajó Sándor

 

Nem nézi a délibábot, túl van az már a határon

S elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom.

Holt vitézek sírtájára hullat dalt és nefelejcset

S fohászkodik: Uram, Hazám el egészen ne felejtsed.

József Attila

 

"Sose szégyelld a származásodat. Lesznek majd, akik az orrod alá

dörgölik, de azokat észre sem kell venni."

 

"A millenniumi emlékmű előtt fekvő "Csöndes Magyar" erre tanít:

legyünk hősök és maradjunk névtelenek a Hazáért és Nemzetért.

A cselekvés hősiessége és a cselekvő névtelensége mindenkor

zálog arra, hogy amit cselekszünk, azt a Hazáért, a Nemzetünk

erkölcsi, szellemi és anyagi dicsőségének, nagyságának és

boldogságának szolgálatában cseleksszük."

Szálasi Ferenc

 

Epévé változék a víz, mit lenyelek,

ha téged elfelejtelek!

Nyelvemen izzó vasszeget

üssenek át,

mikor nem téged emleget!

Hunyjon ki két szemem világa,

mikor nem rád tekint,

népem, te szent, te kárhozott, te drága!

Dsida Jenő

 

Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám.

Liszt Ferenc

 

Maradj hűséges a földhöz,

maradj büszke, egyenes és bátor,

maradj tiszta, romlatlan lélek,

és ne fordulj, ne fordulj,

ne fordulj el szülőhazádtól!

 

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,

Csak elfajult kor hős elődöket;

A lelkes eljár ősei sírlakához,

S gyújt régi fénynél új szövetneket.

S ha a jelennek halványúl sugára:

A régi fény ragyogjon fel honára!

Garay János

 

Hát evezz a part felé még párat,

Ha a világ fordít neked hátat,

És ha utad egyszer a végéhez ér,

Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél.

Magna Cum Laude

 

Kerestem az utat, sirattam a tájat, a patakot, a poros utcát, a

nádast, a cserszagú erdőt, mindent, de nem találtam kibúvót, és

nem vettem észre, hogy közben - megtaláltam a Hazámat.

Fekete István

 

A mennyországért sem szabad elárulni Magyarországot.

Jókai Mór

 

A haza nem oszt ajándékokat, a haza áldozatokat követel.

Jókai Mór

 

Szerte e hazában mondom a verseket, és figyelem a közönséget:

nem tudják, mit jelent „magyar”, olyan értelemben, ahogyan Ady

ejtette, ahogyan Petőfi lángolta, Balassi élte, Arany szenvedte,

Bartók sikoltotta Kodállyal, Csontváry és Egry festették, ahogyan

Kosztolányi féltette, Babits óvta, ahogyan Móricz simogatta.

Nem tudják, nem értik, és félnek attól, ha feléjük tüzelem a

szót, ahogyan Vörösmarty és Juhász szavait égetem, félnek

attól, hogy ma nem „modern” úgy érteni, ahogyan értenék.

Latinovits Zoltán

 

"Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fihagyd örökűl ha kihúnysz: A haza minden előtt."

Kölcsey Ferenc: Emléklapra (1833)

 

-Számomra mégis legfontosabb Jézus üzenete, aki azt tanította, hogy nem véletlen az, ahová születtél, (a családod, nemzeted, országod), mert ott van dolgod, ott kell kijavítanod a hibákat, mely hibák rossz döntések következményeként, karmaként nehezedik egy nemzetre. " Akinek van füle, hallja!"  

 

24.) Nehéz az Igazság útja - de ha a Fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét árnyék mögötted van. - De bizony, ha hátadat fordítod a Fénynek, csak a sötétség vesz körül, melyben legnagyobb teher a saját árnyékod.

 

25.) Én úgy parancsoltam: "Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!" - Ez legyen életvizeteknek a forrása: a SZERETET.

 

26.) Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél. Sorsotok is egy - közös.

 

27.) A nemzetség, melybe Isten rendelt, földi életed vára, otthona. Hozzá láncol az Igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel, mint a hulló falevél, melyet a szelek visznek magukkal s egyszer elvész valahol a feledés sarában.

 

28.) Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kőtelességetek az Igazság tanítása - az én földi munkám folytatása.

 

29.) Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak.

Jézus evangéliuma

 

Szeretettel

Életfestők (SZM)